Program pesticida

Program pesticida obuhvata uvoz, distribuciju sredstava za zaštitu bilja vodećih svetskih proizvodjača pesticida: Adama, Bayer, Syngenta, Basf, Sharda Cropchem Ltd, Belchim, Stockton Group, Cheminova, UPL.

BENTAGLOBE

AKTIVNA MATERIJA bentazon u obliku Na soli (480 g/l)
FORMULACIJA: koncentrovani rastvor (SL)

PRIMENA

Bentaglobe je selektivni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.

Vreme primene je posle nicanja kukuruza, kada je kukuruz u fazi 1-5 listova (faza 11-15 BBCH skale) a korovi u fazi 2 do 6 listova u količini primene od 3-4 l/ha preparata (30ml- 40ml na 100m2), uz utošak 200 - 400l vode.

SPEKTAR DELOVANJA
dobro suzbija:
> štir obični (Amaranthus retroflexus),
> pepeljuga (Chenopodium album),
> pomoćnica obična (Solanum nigrum),
> teofrastova lipica (Abutilon theophrasti),
> tatula obična (Datura stramonium)
zadovoljavajuće suzbija:
> vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus);
> samonikli suncokret (Helianthus annuus),
> boca obična (Xanthium strumarium)
NAČIN DELOVANJA
Usvaja se preko lišća i minimalno bazipetalno translocira. Inhibira proces fotosinteze što dovodi do blokiranja transporta elektrona. Dovodi do hloroze, a kasnije nekroze i defolijacije listova korovske biljke.
KARENCA
Osigurana je vremenom primene.
NAPOMENA
Može se mešati sa preparatima na bazi dikambe, nikosulfurona, rimsulfurona. Ne sme se mešati sa fluazifop-b butilom, preparatima na bazi organofosfornih insekticida, a mogućnost mešanja sa drugim preparatima treba prethodno ispitati na manjoj površini. U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva na tretiranim površinama mogu se sejati strna žita, soja i lucerka. Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.
DIKAGLOBE 480 S

AKTIVNA MATERIJA dikamba 480g/l
FORMULACIJA: koncentrovani rastvor (SL)

PRIMENA

DIKAGLOBE 480 S je selektivni translokacioni folijarni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.

Vreme primene je posle nicanja kukuruza, kada je kukuruz u fazi 2-5 listova (faza 12-15 BBCH skale) a korovi od faze kotiledona do 6 razvijenih listova, u količini primene od 0,5-0,7 l/ha (odnosno 5-7 ml na 100 m2), uz utošak 200-400 l vode.

SPEKTAR DELOVANJA

Vrste korova koje suzbija u količini primene od 0,5 l/ha preparata (odnosno 5ml na 100m2):

dobro suzbija:
> štir bljutavi (Amaranthus blitoides),
> štir obični (Amaranthus retroflexus),
> vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus),
> pepeljuga (Chenopodium album),
> pomoćnica obična (Solanum nigrum),
zadovoljavajuće suzbija:
> lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
> tatula obična (Datura stramonium)
> samonikli suncokret (Helianthus annuus)
> boca obična (Xanthium strumarium)
slabo suzbija:
>poponac njivski (Convolvulus arvensis)

Vrste korova koje suzbija u količini primene od 0,7 l/ha preparata (odnosno 7ml na 100m2):

>štir bljutavi (Amaranthus blitoides)
>štir obični (Amaranthus retroflexus)
>vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
>pepeljuga (Chenopodium album)
>pomoćnica obična (Solanum nigrum)
>samonikli suncokret (Helianthus annuus)
>boca obična (Xanthium strumarium)
zadovoljavajuće suzbija:
>teofrastova lipica (Abutilon theophrast)
>poponac njivski (Convolvulus arvensi)
>tatula obična (Datura stramonium)

NAČIN DELOVANJA

Usvaja se lišćem, korenom i stablom. Transportuje se ksilemom i floemom i akumulira se u delovima biljke koji rastu. Inhibira proces fotosinteze što dovodi do blokiranja transporta elektrona. Izaziva hlorozu, a kasnije i nekrozu korovske biljke.

KARENCA

Osigurana je vremenom primene.

NAPOMENA

Ne sme primenjivati u semenskom kukuruzu i kukuruzu sa podusevom (pasulj, bundeva), na slabo humoznim zemljištima (< 1% humusa), kao ni na temperaturama iznad 250C. Nema opasnosti za naredne biljke u plodoredu. U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva na tretiranim površinama može se sejati kukuruz, pšenica i sirak ukoliko je prošlo 45 dana od primene preparata. Preparat je fitotoksičan za sve širokolisne useve i zasade i zbog toga u toku primene treba sprečiti zanošenje preparata na osetljive biljne vrste. Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.

Preuzmite bezbednosni list

IMIGLOBE

AKTIVNA MATERIJA imazamoks 40g/l
FORMULACIJA: koncentrovani rastvor (SL)

PRIMENA

IMIGLOBE je selektivni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u usevu suncokreta (hibridi otporni na imidazolilone).

Vreme primene je nakon nicanja IMI hibrida kada je usev u fazi od nicanja do 5 listova (faze 05-15 BBCH skale) a kada su korovi u fazi od klijanja do razvoja šestog lista u količini primene 1,0-1,2 l/ha (odnosno 10-12 ml na 100 m2) ), uz utošak 200-400 l vode.

SPEKTAR DELOVANJA

Vrste korova koje suzbija u količini primene od 1 l/ ha preparata

dobro suzbija:
>teofrastova lipica (Abutilon theophrasti)
>obični štir (Amaranthus retroflexusus)
>obična pepeljuga (Chenopodium album)
>tatula (Datura stramonium)
>veliki muhar (Echinochloa crus-galli)
>veliki dvornik (Polygonum lapathifolium)
>troskot (Polygonum aviculare)
>poljska gorušica (Sinapis arvensis)
>obična pomoćnica-kereće grožđe(Solanum nigrum)
>vijušac (Bilderdykia convolvulus)
>čistac (Stachys annua)
zadovoljavajuće suzbija:
>ambroziju (Ambrosia artemisiifolia)
>pepeljuga hibridna(Chenopodium hybridum)

Vrste korova koje suzbija u količini primene od 1,2 l/ha preparata

dobro suzbija:
>teofrastova lipica (Abutilon theophrasti)
>obični štir (Amaranthus retroflexusus)
>obična pepeljuga (Chenopodium album)
>pepeljuga hibridna (Chenopodium hybridum)
>tatula (Datura stramonium)
>veliki muhar (Echinochloa crus-galli)
>veliki dvornik (Polygonum lapathifolium)
>troskot (Polygonum aviculare)
>poljska gorušica (Sinapis arvensis)
>obična pomoćnica - kereće grožđe (Solanum nigrum)
>vijušac (Bilderdykia convolvulus)
>čistac (Stachys annua)
zadovoljavajuće suzbija (75-90%):
>ambroziju (Ambrosia artemisiifolia)

NAČIN DELOVANJA

Usvaja se folijarno i korenom i translocira do delova koji rastu. U korovskoj biljci inhibira sintezu esencijalnih aminokiselina preko inhibicije enzima acetolaktat sintetaze (ALS, AHAS) koji katališe njihovu sintezu.

KARENCA

Osigurana je vremenom primene.

NAPOMENA

Ne sme mešati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata. U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva na tretiranim površinama mogu se sejati soja, grašak, pasulj i suncokret tolerantan na herbicide iz grupe imidazolinone. Usevi koji se mogu sejati u normalnom plodoredu posle primene herbicida: - 4 meseca nakon primene preparata IMIGLOBE na tretiranim površinama mogu se sejati ječam, pšenica, raž, suncokret i duvan; - 9 meseci posle primene mogu se sejati kukuruz i krompir; - 12 meseci nakon primene mogu se sejati uljana repica i šećerna repa. Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju voda (vodotoci, jezera, izvori vode,bunari), tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih. Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.
DILER®

AKTIVNA MATERIJA kletodim 120g/l
FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC)

PRIMENA

Diler je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevu soje, suncokreta i šećerne repe. Primenjuje se posle nicanja useva i korova u količini od:

> 0,8 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova kao što su proso korovsko (Echinochloa crus galli), vrste iz roda muhari (Setaria spp.) i sirak divlji iz semena (Sorghum halepense) tretiranjem kada su korovi u fazi 3-5 listova, a najkasnije u fazi bokorenja;

> 1,2 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova kao što je divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense) tretiranjem kada je korov u fazi 3-5 listova (visina do 30 cm) > 2 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova kao što je pirevina obična (Agropyrum repens) kada je korov visine 15-20 cm

SPEKTAR DELOVANJA

Uskolisni (travni) korovi:
>proso korovsko (Echinochloa crus galli),
>vrste iz roda muhari (Setaria spp.),
>sirak divlji iz semena (Sorghum halepense),
>divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense),
>pirevina obična (Agropyrum repens),

NAČIN DELOVANJA

Kletodim deluje na biosintezu lipida. Inhibira aktivnost enzima acetil CoA karboksilaze (ACCase) zaustavljajući proces biosinteze masnih kiselina. Usvaja se listom. U biljci se kreće floemom. Nakuplja se u korenovom sistemu i meristemskim tkivima u kojima ispoljava delovanje.

KARENCA

Osigurana je vremenom primene.

NAPOMENA

U soji i suncokretu obavezno napraviti razmak od 5-7 dana između primene herbicida za suzbijanje širokolisnih korova (npr. Saltus®-a) i Diler®-a. Mora se sačekati da se gajeni usev oporavi od herbicidnog stresa, u suprotnom može doći do slabijih ili jačih fitotoksija u vidu hloroze, nekroze lista, zaostajanja u porastu, pa i propadanje biljaka. Prvi simptomi delovanja se uočavaju obično 7-10 dana nakon primene. Diler® je od svih graminicida najmanje agresivan po gajenje biljke u uslovima visokih temperatura i ako se primenjuje u kasnijim fenofazama razvoja (pred butonizaciju ili cvetanje). Ipak treba izbegavati njegovu primenu ako se u vreme tretmana i 36 sata posle tretmana očekuju temperature preko 28°C. Maksimalan broj tretiranja je jednom na istoj površini u toku jedne godine.

Preuzmite bezbednosni list

GOLTIX® GOLD

AKTIVNA MATERIJA metamitron 700 g/l
FORMULACIJA:koncentrovana suspenzija (SC)

PRIMENA

Goltix® Gold je selektivni sistemični herbicid koji se primenjuje u usevu šećerne repe za suzbijanje širokolisnih korova.Goltix® Gold deluje i preko zemljišta, gde ima izvesno rezidualno delovanje, ali nova formulacija ima još izraženije delovanje preko lista korova, pa je celishodno da se primenjuje posle nicanja korova. Najefikasniji je na korove koji su tek ponikli do faze 2 lista.

Primenjuje se u ukupnoj količini od 4 lit: Dvokratno:

> Prvo tretiranje treba izvršiti posle nicanja useva, kada je šećerne repa u fazi 2 razvijena lista, a većina korova u fazi 2 do 4 razvijena lista u količini: Goltix® Gold 2 l/ha + Powertwin® 2 l/ha > Drugo tretiranje izvršiti 15 dana posle prvog tretiranja, kada je većina korova u fazi 2 razvijena lista u količini: Goltix® Gold 2 l/ha + Powertwin® 2 l/ha

Trokratno:

> u količini: 1+1,5 +1,5 l/ha ili 1+1+2 l/ha u zavisnosti od zakorovljenosti tretirane parcele > Prvo tretiranje početi posle nicanja useva, kada je šećerna repa u fazi kotiledona, a većina korova u fazi kotiledona do prva dva lista u kombinaciji sa herbicidom Powertwin: Goltix Gold + Powertwin (1 l/ha) > Drugo i treće tretiranje obaviti u razmaku 7 do 10 dana, kada krene novi talas korova Goltix Gold+Powertwin (1-1,5 l/ha)

SPEKTAR DELOVANJA

dobro suzbija:
> štir obični (Amaranthus retroflexus),
> ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia),
> pepeljuga obična (Chenopodium album),
> pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum),
> tatula obična (Datura stramonium),
> dimnjača obična (Fumaria officinalis),
> tušt obični (Portulaca oleracea),
> dvornik ptičiji (Polygonum aviculare),
> dvornik obični (Polygonum persicaria),
> gorušica poljska (Sinapis arvensis),
> pomoćnica obična (Solanum nigrum),

NAČIN DELOVANJA

Usvaja se korenom i preko lista i translocira se u sve delove biljke. Inhibira fotosintezu i dovodi do uginuća korovskih biljaka.

KARENCA

Osigurana je vremenom primene.

NAPOMENA

Optimalna temperatura za tretiranje je 18-22°C i kada nije jaka sunčeva svetlost (kasno posle podne). Poboljšana je UV-stabilnost aktivne supstance dodavanjem posebno čistih, dugolančanih, nezasićenih masnih kiselina. Ne sme se koristiti na slabo humoznim zemljištima (<1% humusa) i na jako humoznim zemljištima ( >5% humusa). Nakon 4 sata kiša ga ne spira. Goltix® Gold je osnovni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi. Radi proširenja spektra delovanja kao i za uništavanje problematičnih korova, Goltix® Gold se može kombinovati i sa svim drugim herbicidima koji se primenjuju u šećernoj repi, uključujući i herbicide za suzbijanje uskolisnih korova. Ne primenjivati više od 5 l/ha preparata godišnje. Ukoliko dođe do preoravanja ili presejavanja može se ponovo sejati samo šećerna repa i cvekla. Na parcelama gde je veliki pritisak pepeljuge ili kamilice kao i u sušnim uslovima koristiti maksimalne doze preparata.

Preuzmite bezbednosni list

POWERTWIN

AKTIVNA MATERIJA Fenmedifam 200 g/l + Etofumesat 200 g/l
FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC)

PRIMENA

Powertwin® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u usevu šećerne repe.

Dvokratno

> Prvo tretiranje izvršiti posle nicanja useva, kada je šećerna repa u fazi 2-4 razvijena lista (faza 12-14 BBCH skale), a većina korova u fazi 2-4 razvijena lista u količini 2 l/ha > Drugo tretiranje izvršiti 7-10 dana posle prvog tretiranja, kada je većina korova u fazi 2 razvijena lista u količini 2 l/ha

Trokratno

> u količini: 1+1-1,5 + 1-1,5 l/ha u zavisnosti od pritiska korova na parceli > Prvo tretiranje početi nakon nicanja useva, kada je šećerna repa u fazi kotiledona, a većina korova u fazi kotiledona do prva dva lista > Drugo i treće tretiranje obaviti u razmaku 7 do 10 dana, kada krene novi talas korova Utrošak vode: 200-400 1/h

SPEKTAR DELOVANJA

> ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia),
> pepeljuga obična (Chenopodium album),
> pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum),
> gorušica poljska (Synapis arvensis),
> dvornik ptičiji (Polygonum aviculare),
> vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus),
> tatula obična (Datura stramonium),
> pomoćnica obična (Solanum nigrum),
> muhar veliki (Echinochloa crus-galli),
> divlji sirak iz semena (Sorghum halepense),

NAČIN DELOVANJA

Preparat Powertwin® je kombinacija dve aktivne materije – fenmedifam i etofumesat. Fenmedifam, koga korov usvaja listom, deluje tako što blokira transport elektrona u procesu fozosinteze. Etofumesat širokolisni korovi usvajaju putem korenovog sistema, a uskolisni preko koleoptila. Ova aktivna materija deluje tako što u korovskim biljkama inhibira deobu ćelija, metabolizam lipida i razvoj meristema.

KARENCA

Osigurana je vremenom primene.

NAPOMENA

Powertwin® je dvokomponentni herbicid folijarnog i rezidualnog delovanja. Fenmedifam deluje isključivo preko lista na jednogodišnje širokolisne korove, dok etofumesat deluje preko zemljišta na širokolisne i uskolisne korove. Usvaja se koleoptilom od strane travnih korova i korenom kod širokolisnih korova i translocira se u listove. Inhibira razvoj meristema, usporava deobu ćelija i obrazovanje kutikule. Fenmedifam inhibira transport elektrona u fotosistemu II. Ove dve aktivne materije deluju u sinergizmu. Powertwin® se može mešati sa preparatima na bazi metamitrona, tifensulfuron-metila i klopiralida, u cilju proširenja spektra delovanja. Ako je temperatura vazduha iznad 23°C, nije preporuka da se prska, kao ni ako se očekuju niske noćne temperature ili velike temperaturne oscilacije; na lakim peskovitim zemljištima, sa niskim sadržajem humusa ili na preteškim zemljištima (sa visokim sadržajem humusa) Broj tretiranja na istoj površini u toku godine je jednom u dvokratnom ili trokratnom tretmanu.

Preuzmite bezbednosni list

Laudis

AKTIVNA MATERIJA tembotrion 44 g/l
PROTEKTANT: izoksadifen-etil 22 g/l

FORMULACIJA: uljna disperzija (OD)

PRIMENA

Laudis je sistemični selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i pojedinih uskolisnih korova u usevu kukuruza, u količini primene od 1,5-2 l/ha.

Vreme primene je posle nicanja korova i kukuruza kada su travni korovi u početnom stadijumu porasta, širokolisni u fazi od 2 do 6 listova, a kukuruz u fazi od 2-8 listova (faza 12-18 BBCH skale). Utrošak vode: 150-400 l/ha.

SPEKTAR DELOVANJA

Širokolisni korovi:
> ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia)
> gorušica poljska (Sinapis arvensis)
> dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
> dvornik ptičiji (Polygonum aviculare)
> kamilica prava (Matricaria chamomilla)
> lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
> mišjakinja (Stellaria media)
> mrtva kopriva (Lamium purpureum)
> običan dvornik (Polygonum persicaria)
> palamida njivska (Cirsium arvense)
> pepeljuga obična (Chenopodium album)
> pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
> pomoćnica obična (Solanum nigrum)
> prilepača (Galium aparine)
> tarčužak (Capsella bursa-pastoris)
> tatula obična (Datura stramonium)
> čičak (Xanthium strumarium)
> štir (Amaranthus spp).
Uskolisni korovi:
> veliki muhar (Echinochloa crus-galli),
> muhar sivi (Setaria glauca),
> proso (Panicum spp.),
> sirak iz semena (Sorghum halepense).

NAČIN DELOVANJA

Korovska biljka usvaja preparat vrlo brzo, najvećim delom preko lista, ali jednim delom i korenom preko zemljišta. Aktivna materija po usvajanju dospeva do tačaka porasta, gde izaziva poremećaj u sintezi karotenoida. Navedeni mehanizam delovanja se ispoljava u vidu prepoznatljivih simptoma izbeljivanja vršnog dela korovske biljke, i to već 3-5 dana nakon primene. U naredne dve nedelje, izbeljeni deo nekrotira, i čitava biljka propada

KARENCA

Osigurana je vremenom primene.

NAPOMENA

Može se mešati sa preparatima iz grupe sulfonil urea za proširenje spektra delovanja i na rizomski sirak (Equip). Tretirati predveče ili ujutru po mirnom vremenu na temperaturama nižim od 25oC. Zahvaljujući kvalitetu formulacije, već sat vremena nakon primene, veći deo aktivne materije je usvojen.Laudis se može primeniti u različitim hibridima kukuruza šećerca i semenskog kukuruza. Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama mogu se opet sejati kukuruz i sirak. Laudis ne ograničava plodored, tako da se naredne sezone mogu sejati svi usevi. Broj tretiranja u toku godine je jednom na istoj površini.
MERLIN FLEXX

AKTIVNA MATERIJA Izoksaflutol 240 g/l
PROTEKTANT: ciprosulfamid 240 g/l
FORMULACIJA: Koncentovana suspenzija (SC)

PRIMENA

Merlin Flexx je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u usevu kukuruza u količini primene od 0,4 l/ha uz utrošak vode 150 -400 l/ha, tretiranjem posle setve, a pre nicanja useva i korova, ili tretiranjem posle nicanja useva i korova, a najkasnije do razvoja trećeg lista kukuruza (do faze 13 BBCH skale), a kada su korovi u fazi do 4 lista.

Zahvaljujući protektantu, koristi se puna doza preparata kako pre nicanja tako i u fazama do trećeg lista kukuruza.

SPEKTAR DELOVANJA

Širokolisni korovi:
> ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia)
> boca obična (Xanthium strumarium)
> gorušica poljska (Sinapis arvensis)
> dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
> lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
> lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)
> pepeljuga obična (Chenopodium album)
> pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
> pomoćnica obična (Solanum nigrum)
> tarčužak (Capsella bursa pastoris)
> tatula obična (Datura stramonium)
> štir obični (Amaranthus retroflexus).
Uskolisni korovi:
> proso korovsko (Echinochloa crus-galli)
> muhar zeleni (Setaria viridis)
> muhar sivi (Setaria glauca)
> sirak divlji iz semena (Sorghum halepense).

NAČIN DELOVANJA

Korovi usvajaju obe komponente listom i korenom. Delovanje herbicidne materije izoksaflutola zasniva se na inhibiciji sinteze karotenoida. To se ispoljava kroz karakteristični simptom promene boje lista iz zelene u belu. Izbeljivanje zatim prelazi u nekrozu (sušenje) što dovodi do konačnog uvenuća korovskih biljaka. Ciprosuflamid podstiče metabolizam kukuruza i ubrzava neutralisanje herbicida (uloga protektanta), što Merlin Flexx čini izuzetno selektivnim herbicidom. Merlin Flexx ima osobinu da najduže može “čekati” kišu. Sa svakom narednom kišom dolazi od reaktivacije što odezbeđuje produženo delovanje.

KARENCA

Obezbeđena vremenom primene u usevu kukuruza.

NAPOMENA

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini je jednom. Može se mešati sa drugim preparatima. Pre primene napraviti probu mešanja, kod primene preparata posle nicanja kukuruza, ne mešati ga sa EC formulacijama. Radi pojačanog delovanja na neke jednogodišnje uskolisne korove, preparat Merlin Flexx se može mešati sa preparatima na bazi S-metolahlora u periodu posle setve a pre nicanja useva. Ukoliko dođe do preoravnja useva ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama se mogu sejati kukuruz i krompir, uz plitku obradu zemljišta, mesec dana posle tretiranja. Dva meseca nakon tretiranja moguće je sejati lucerku i mrkvu (uz plitku obradu zemljišta) ili sirak i detelinu (uz jedno oranje). Upotreba preparata Merlin Flexx u kukuruzu ne ograničava setvu bilo koje druge kultura u plodoredu –zato se mogu sejati sve ozime kulture u jesen, a posebno sve prolećne kultura u proleće.

Preuzmite bezbednosni list

Sekator OD

AKTIVNA MATERIJA jodosulfuron-metil-natrijum 25 g/l + amidosulfuron 100 g/l + mefenpir-dietil (protektant) 250 g/l
FORMULACIJA: uljna disperzija (OD)

PRIMENA

Sekator OD je selektivni, translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice i ječma u količini od 0,15 l/ha (1,5 ml/100 m2), od faze 3 lista pa do pojave zastavičara (faze 13-39 BBCH-skale), kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (2-6 listova). Utrošak vode je od 200-400 l/ha.

SPEKTAR DELOVANJA

Jednogodišnji širokolisni korovi:
> ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia)
> broćika lepuša (Galium aparine)
> bulka obična (Papaver rhoeas)
> vidovčica crvena (Anagalis arvensis)
> vijušac njivski (Bylderdyckia convolvulus)
> gorušica poljska (Sinapis arvensis)
> žavornjak obični (Delphinium consolida)
> kamilica prava (Matricaria chamomilla)
> kamilica bezmirisna (Matricaria indora)
> ljutić njivski (Ranunculus arvensis)
> mišjakinja obična (Stellaria media)
> mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule)
> mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum)
> pepeljuga obična (Chenopodium album)
> pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
> prstenak poljski (Anthemis arvensis)
> čestoslavica persijska (Veronica persica)
> čestoslavica bršljenasta (Veronica hederifolia)
> čistac jednogodišnji (Stachys annua).
Višegodišnji širokolisni korovi:
> palamida njivska (Cirsium arvense).

NAČIN DELOVANJA

Aktivne materije preparata Sekator OD - amidosulfuron i jodosulfuron, korovi usvajaju putem lisne mase. Unutar biljke, aktivne materije se prenose floemom i ksilemom, a njihovim delovanjem dolazi do razgradnje hlorofila, što za posledicu ima sušenje i propadanje korova. Rast korova prestaje vrlo brzo, a do potpunog propadanja dolazi u roku od četiri do šest nedelja. Mefenpir-dietil deluje kao protektant koji podstiče razgradnju herbicida u strnim žitima, te pruža punu selektivnost prema gajenim usevima.

KARENCA

Obezbeđena vremenom primene.

NAPOMENA

Može se mešati sa svim insekticidima i fungicidima kompanije Bayer za primenu u usevu pšenice i ječma; Pre primene u mešavini sa drugim preparatima treba napraviti probu mešanja. Primeniti Sekator kada je usev u dobroj kondiciji, kada su temperature između 5-25°C i u danima kada se ne očekuju mrazevi; Ukoliko dođe do propadanja useva, na tretiranim površinama se mogu sejati jara pšenica i jari ječam (posle 15 dana) i kukuruz (posle 30 dana, uz oranje). Maksimalan broj tretiranja je jednom, na istoj površini u toku godine.

Preuzmite bezbednosni list

BOSS® 300 SL

AKTIVNA MATERIJA klopiralid 300 g/l
FORMULACIJA: koncentrovani rastvor (SL)

PRIMENA

Boss 300 SL se koristi kao selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu šećerne repe u količini od 0,2-0,4 l/ha tretiranjem nakon nicanja kada repa ima 2-4 lista dok se korovi nalaze u fazi 2-6 lista, uz utošak 200- 400 l vode.

SPEKTAR DELOVANJA

> ambrozija (Ambrosia artemisifolia)
> tatula obična (Datura stramonium)
> dimnjača obična (Fumaria officinalis)
> samonikli suncokret (Helianthus annuus)
> boca obična (Xanthium strumarium)
> palamida njivska (Cirsium arvense)
> prstenak poljski (Anthemis arvensis)
> smrduša obična (Bifora radians)
> vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
> tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris)
> različak njivski (Centaurea cyanus)
> samonikli suncokret (Helianthus annuus)
> kamilica prava (Matricaria chamomilla)
> žalfija lekovita (Melilothus officinalis)
> pomoćnica obična (Solanum nigrum)
> gorčika obična (Sonchus oleraceus)
> pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
> mrtva kopriva (Lamium purpureum)

NAČIN DELOVANJA

Brzo se apsorbuje korenom i folijarno. Brzo se kreće u biljnim tkivima. U korovskoj biljci simptomi delovanja su hloroza tačke rasta, uvijanje stabla, zaustavljanje rasta i nekroza.

KARENCA

Osigurana je vremenom primene.

NAPOMENA

Boss 300 SL se ne sme koristiti u kraškim poljima i na površinama koje služe za sakupljanje pitke vode. Na tretiranim površinama u jesen iste godine i u proleće naredne godine, ne smeju se sejati lucerka, salata, grašak i mrkva. Preparat se na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine. Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.
CORUM®

AKTIVNA MATERIJA bentazon 480g/L + imazamox 22,4 g/L
FORMULACIJA: koncentrovani rastvor (SL)

PRIMENA

Corum® je selektivni herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i nekih jednogodišnjih travnih korova u usevu soje dvokratno, i to:

>prvo tretiranje Corum® 0,9 L/ha + 1,0 L/ha Dash® , drugo tretiranje Corum® 0,9 L/ha + 1,0 L/ha Dash®. Primenjuje se posle nicanja kada je soja u fazi od 1-3 trolista. Prvo tretiranje obaviti kada je većina korova u fazama od kotiledona do 4 lista (optimalno od kotiledona do 2 lista),

>drugo posle 7-14 dana, odnosno kada većina korova bude u istim fazama kao kod prvog tretiranja. Utrošak vode : 200-400 l/ha.

SPEKTAR DELOVANJA

dobro suzbija širokolisne korove:
> lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
> štir obični (Amaranthus retroflexus)
> ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia)
> pepeljuga obična (Chenopodium album)
> pepeljuga hibridna(Chenopodium hybridum)
> tatula obična (Datura stramonium)
> tušt obični (Portulaca oleracea)
> gorušica poljska (Sinapis arvensis)
> pomoćnica obična (Solanum nigrum)
> boca obična (Xanthium strumarium)
zadovoljavajuće suzbija:
> muhar (Setaria viridis))
slabo suzbija:
> proso korovsko (Echinochloa crus-galli).

NAČIN DELOVANJA

Preparat Corum® se sastoji iz dve aktivne materije. Bentazon deluje na procese fotosinteze, tako što inhibira transport elektrona u fotosistemu II. Usvaja se listom uz slabu translokaciju. Druga aktivna materija, imazamoks, pripada hemijskoj grupi imidazolinona i inhibira aktivnost enzima ALS-a. Usvaja se listom i korenom, kreće se ksilemom i floemom, a nakuplja se u meristemskom tkivu u kom ispoljava svoje delovanje

KARENCA

Osigurana je vremenom primene.

NAPOMENA

U normalnim uslovima, nema fitotoksičnih efekata za soju. Ukoliko nastupe stresni uslovi, može doći do prolazne fitotoksičnosti, koja se manifestuje blagom hlorozom i kratkotrajnim zastojem u porastu, što se ne odražava na razvoj i prinos useva. Ako dođe do preoravanja posle primene preparata Corum, mogu se u toku iste godine sejati soja, pasulj i grašak. U normalnom plodoredu posle primene preparata Corum, mogu se sejati sledeci usevi, i to: soja, pasulj i grašak- bez ograničenja, ječam, pšenica, ovas, raž, grašak, suncokret i duvan- posle 4 meseca, kukuruz, pamuk, krompir i pirinač - posle 9 meseci, uljana repica i šećerna repa- posle 12 meseci. Mešanje sa drugim pesticidima: proverena je kompatibilnost preparata Corum sa herbicidima na bazi aktivnih supstanci: pendimetalin, boskalid, alfacipermetrin, kao i sa okvašivačem Dash. Corum ne treba mešati sa insekticidima iz grupe organofosfata i karbamata.

Preuzmite bezbednosni list

Deluge

AKTIVNA MATERIJA S-metolahlor 960g/l
FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC)

PRIMENA

Deluge je zemljišni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza, suncokreta, soje i šećerne repe posle setve, pre nicanja useva a najkasnije u fazi klijanja i nicanja korova. Preporučena doza u usevima kukuruza, soje i šećerne repe je 1,2-1,5 l/ha a u usevu suncokreta 1-1,2 l/ha.

SPEKTAR DELOVANJA

> > divlji sirak iz semena (Sorghum halepense )
> veliki muhar (Echinochloa crus-galli)
> svračica (Digitaria sanguinalis)
> klasača (Bromus spp.)
> muhari (Setaria spp)

NAČIN DELOVANJA

Aktivna materija S-metolahlor usvaja se koleoptilom i hipokotilom korovske biljke i inhibira njihovo izduživanje a samim tim zaustavlja nicanje i rast korova. Inhibitor je deobe ćelija.

KARENCA

Osigurana je vremenom primene.

NAPOMENA
Savremena formulacija omogućava dobru rastvorljivost preparata u vodi. SMART tehnologija formulisanja čini ovaj preparat visoko kompatibilnim uz mogućnost mešanja sa drugim herbicidima.

Preuzmite bezbednosni list

DOBLO®

AKTIVNA MATERIJA nikosulfuron 40 g/l
FORMULACIJA: Koncetrovana suspenzija (SC)

PRIMENA

Nikosulfuron je selektivni translonkacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjh travnih i nekih širokolisniih korova u usevu kukuruza:

>jednokratno: u količini primene od 0,75 l/h a -1,5 l/ha (7,5-15 ml na 100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih korova koji niču iz semena i rizomskog sirka. Tretiranje obaviti kada usev ima razvijena 3-7 lista (fenofaze 12-17 BBCH skale), a jednogodišnji uskolisni korovi 1-3 lista. Za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova tretman obaviti kada su korovi visine 15-25 cm.

>dvokratno: u količini primene od 1,0 l/ ha + 0,5 l/ha (10+5 ml na 100 m2) ili 0,75 l/ha + 0,75 l/ha (7,5+7,5 ml na 100m2) za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjh travnih i nekih jednogodišnjih širokolisniih korova. Prvo tretiranje obaviti kada su jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi u fazi 2-4 lista, a divlji sirak tek iznikao. Drugo tretiranje obaviti 8-10 dana nakon prvog.

SPEKTAR DELOVANJA

Jednogodišnji uskolisni korovi:
> proso korovski (Echinochloa crus-galli),
> muhar sivi (Setaria glauca),
> sirak divlji iz semena (Sorghum halepense),
Jednogodišnji širokolisni korovi:
> lipica teofrastova (Abutilon teophrasti)
> bljutavi štir (Amaranthus blitoides)
> štir obični (Amaranthus retroflexus)
> ambrozija (Ambrosia artemisifolia)
> loboda obična (Atriplex patula)
> njivski vijušac (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album)
> srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum)
> tatula obična (Datura stramonium)
> njivska lubeničarka (Hibiscus trionum)
> dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
> dvornik obični (Polygonum persicaria)
> gorušica poljska (Sinapis arvensis)
> pomoćnica obična (Solanum nigrum)
> jednogodišnji čistac (Stachys annua)
> obična boca (Xanthium strumarium)
> obična grahorica (Vicia sativa)
Višegodišnji uskolisni korovi:
> sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense).

NAČIN DELOVANJA

Apsorbuje se folijarno i korenom i brzo translocira u meristemska tkiva. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze (ALS, AHAS) koji je ključan enzim za biosintezu aminokiselina izoleucin, leucin i valin.

KARENCA

Osigurana je vremenom primene.

NAPOMENA

DOBLO se može mešati sa drugim preparatima na bazi dikambe, 2,4-D, bentazona, rimsulfurona, mezotriona. Ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima. Ne preporučuje se mešanje sa drugim oblicima formulacija bez prethodne provere. Nakon primene DOBLA u usevu kukuruza, četiri meseca posle primene može se sejati pšenica.Druge useve u plodoredu treba ograničiti u odnosu na vrednost zemljišta: U uslovima ph > 6,5 zemljišta ne gajiti šećernu repu 18 meseci posle primene. U uslovima ph > 7,5 zemljišta ne gajiti soju i pasulj 10 meseci posle primene, a 12 meseci lucerku.

Preuzmite bezbednosni list

HARASS® 75 WG

AKTIVNA MATERIJA tifensulfuron-metil 750 g/kg
FORMULACIJA: vododisperzibilne granule (WG)

PRIMENA

Harass 75 WG je selektivni kontaktni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu soje u količini od 8 gr/ha uz dodatak 0,1% okvašivača Trend 90.

Preparat se primenjuje folijarno u vreme kada je soja potpuno razvila prvu trolisku, a korovi u fazi 2-4 lista. Utrošak vode: 200-400 l/ha.

SPEKTAR DELOVANJA

> lipica teofilasta (Abutilon theophrasti)
> štir bljutavi (Amaranthus blitoides)
> štir obični (Amaranthus retroflexus)
> pepeljuga obična (Chenopodium album)
> pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
> konica obična (Galinsoga parviflora)
> mrtva kopriva (Lamium purpureum)
> kamilica prava (Matricaria chamomilla)
> gorušica poljska (Sinapis arvensis)
> ptičiji dvornik (Polygonum aviculare)
> lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)
> čistac jednogodišnji (Stachys annua)

NAČIN DELOVANJA

Deluje na biosintezu aminokiselina, što za posledicu ima zaustavljanje ćelijske deobe i rasta biljaka. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze / acetohidroksiacid sintetaze (ALS ili AHAS) zaustavljajući proces biosinteze esencijalnih aminokiselina valina, leucina i izoleucina. Selektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Usvaja se listom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima u kojima ispoljava delovanje.

KARENCA

Osigurana je vremenom primene.

NAPOMENA

Preparat se na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine.Ne primenjivati preparat ukoliko je soja u fazi kotiledona do prve troliske. Zbog lake pokretljivosti u zemljištu ne preporučuje se primena na zemljištu velike propustljivosti (peskovita zemljišta). Ne sme se mešati sa organofosfatnim insekticidima. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.
SHIRO 500 WG

AKTIVNA MATERIJA triflusulfuron–metil 500 g/kg
FORMULACIJA: Vododisperzibilne granule (WG)

PRIMENA

Shiro 500 WG je sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu šećerne repe. Primenjuje se jednokratno ili dvokratno u količini: 30 g/ha + 30 g/ha (0,3g + 0,3g na 100m2) od nicanja šećerne repe do zatvaranja redova (faze 10-39 BBCH skale).

Prvo tretiranje se obavlja kada je šećerna repa iznikla 70-90%, a korovi su u fazi od kotiledona do 2 lista; drugo tretiranje 7-14 dana kasnije. Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4l na 100m2).

SPEKTAR DELOVANJA

dobro suzbija širokolisne korove:
> lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
> dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
> dvornik obični (Polygonum persicaria)
> gorušica poljska (Sinapis arvensis)
> pomoćnica obična (Solanum nigrum)
zadovoljavajuće suzbija:
> ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia)
> štir obični (Amaranthus retroflexus)
> tatula obična (Datura stramonium)
> lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)
> graor krtolasti (Lathyrus tuberosus)
slabo suzbija:
> vijušac njivski (Bilderykia convolvulus)
> pepeljuga obična (Chenopodium album)
> poponac njivski (Convolvulus arvensis)
> palamida njivska (Cirsium arvense)
> boca obična (Xanthium strumarium)

NAČIN DELOVANJA

U korovskoj biljci inhibira biosintezu esencijalnih aminokiselina preko inhibicije enzima acetolaktat sintetaze (ALS, AHAS) i na taj način stopira deobu ćelija i rast biljaka. Simptomi delovanja prvo se javljaju na meristemskim tkivima.

KARENCA

Osigurana je vremenom primene.

NAPOMENA

Maksimalan broj tretiranja je jednom (dvokratno) na istoj površini u toku godine. Radi proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi desmedifama, fenmedifama, etofumesata, metamitrona i njihovih mešavina. U kombinaciji sa preparatima na bazi fenmedifama i desmedifama ne sme se primenjivati na temperturama preko 20oC. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.
Tuberon

AKTIVNA MATERIJA metribuzin 700 g/kg
FORMULACIJA: Vododisperzibilne granule (WG)

PRIMENA

Tuberon je selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu soje, krompira i paradajza.

Primenjuje se u usevu:

> soje -posle setve, a pre nicanja useva u količini od 0,5 kg/ha na zemljištima sa 3-5% humusa i u količini od 1 kg/ha na zemljištima sa >5% humusa.

> krompira – posle sadnje, a pre nicanja useva u količini 0,75 kg/ha na zemljištima sa 1,5-3% humusa, 1 kg/ ha na zemljištima sa 3-5% humusa i 1,5 kg/ha na zemljištima sa >5% humusa. Posle nicanja useva kada krompir ima razvijenih 5-8 listova (faze 15-18 BBCH skale) u količini 0,5 kg/ ha na zemljištima sa 3-5% humusa i u količini od 0,75 kg/ha na zemljištima sa >5% humusa.

> paradajza koji se rasađuje - 8-10 dana nakon rasađivanja u količini od 0,5 kg/ha na zemljištima sa 3-5% humusa i u količini 0,75 kg/ha na zemljištima sa >5% humusa.

SPEKTAR DELOVANJA

Vrste korova koje suzbija u količini primene od 0,5 kg/ha preparata:

dobro suzbija :
> lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
> štirevi (Amaranthus spp)
> ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia)
> loboda obična (Atriplex patula)
> repica crna (Brassica nigra)
> tarčužak (Capsella bursa-pastoris)
> pepeljuge (Chenopodium spp)
> konica obična (Galinsoga parviflora)
> dvornici (Polygonum spp))
> lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)
> tušt obični (Portulaca oleracea)
> divlja rotkva (Raphanus raphanistrum)
slabo suzbija:
> pomoćnica obična (Solanum nigrum)
> boce (Xanthium spp)

NAČIN DELOVANJA

U korovskoj biljci inhibira biosintezu esencijalnih aminokiselina preko inhibicije enzima acetolaktat sintetaze (ALS, AHAS) i na taj način stopira deobu ćelija i rast biljaka. Simptomi delovanja prvo se javljaju na meristemskim tkivima.

KARENCA

Osigurana je vremenom primene.

NAPOMENA

Maksimalan broj tretiranja je jednom na istoj površini u toku godine. Ne sme se primenjivati na slabo humoznim (<1%) i jako humoznim zemljištima (>6%), u usevu paradajza iz semena, u sortama krompira Jarla, Voran, CB 77/40, CB 76/48, a za nove sorte krompira obavezno ispitati selektivnost. Ne meša se sa drugim sredstvima za zaštitu bilja ako se primenjuje u usevu krompira posle nicanja. Zbog fitotoksičnosti sprečiti zanošenje kapi na susedne širokolisne useve. Plodored: ukoliko dođe do preoravanja ili presejavanja useva mogu se ponovo sejati soja i krompir. 4 meseca posle primene mogu se sejati odnosno saditi krompir, soja, lucerka, grašak, paradajz, pšenica, ječam, kukuruz. 12 meseci posle primene mogu se sejati kupusnjače, salata, krastavac, bostan, šećerna repa, luk. 18 meseci nakon primene mogu se sejati ostale kore- nasto krtolaste kulture.
CUSTODIA®

AKTIVNA MATERIJA azoksistrobin 120 g/l + tebukonazol 200 g/l
FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija (SC)

PRIMENA

Custodia® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Primenjuje se usevu pšenice i ječma za suzbijanje prouzrokovača bolesti pepelnice (Blumeria graminis), prouzrokovača rđe (Puccinia spp.) i prouzrokovača sive pegavosti lista i klasa (Septoria tritici) tretiranjem od fenofaze vlatanja do faze cvetanja i za suzbijanje prouzrokovača truleži klasa (Fusarium spp.) tretiranjem od kraja klasanja do punog cvetanja u količini primene od 0,8 l/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha.

NAČIN DELOVANJA

Custodia u svom sastavu ima dve aktivne materije iz dve različite hemijske grupe, koje imaju različite mehanizme delovanja. Aktivna materija azoksistrobin deluje kao inhibitor mitohondrijalne respiracije kod gljiva. Aktivna materija tebukonazol prodire u biljno tkivo, inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. Ove aktivne materije su veoma kompatibilne, međusobno se dopunjuju obezbeđujući visoku efikasnost preparatu i širok spektar delovanja.

KARENCA

Karenca za pšenicu i ječam je 45 dana.

NAPOMENA

Preparat je vrlo otporan na spiranje kišom, 2 sata nakon primene kiša ga ne spira. Pripada grupi preparata sa tzv. „zelenim efektom“ koji se ogleda u poboljšanju fitosintetičkih procesa, aktivnosti stoma što rezultuje boljim usvajanjem vode i azota od strane biljaka, poboljšanom pokretljivošću fotoasimilata. Krajnji rezultat je produženje vegetacije, povećanje prinosa i kvaliteta strnih žita.

Preuzmite bezbednosni list

SPYRALE®

AKTIVNA MATERIJA difenokonazol 100 g/L + fenpropidin
FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija (SC)

PRIMENA

Spyrale® je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem koje se primenjuje u usevu šećerne repe za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista (Cercospora beticola), pepelnice (Erysiphe betae) i rđe (Uromyces betae) u količini od 0.75l/ ha od potpunog zatvaranja redova do faze kada je koren dostigao veličinu za vađenje. Utrošak vode: 200 - 400 l/ha.

NAČIN DELOVANJA

Novo rešenje u borbi protiv prouzrokovača ekonomski najznačajnije bolesti lista šećerne repe. Nova aktivna materija (fenpropidin) na našem tržištu, odlično uklapa fungicid Spyrale® u strategiju zaštite šećerne repe od cerkospore. Veoma značajan sa aspekta antirezistentne strategije. Dvostruki je inhibitor različitih enzima u različitim trenucima biosinteze ergsterola u ćelijskim membranama čime je smanjena mogućnost nastanka rezistentnosti gljive Cercospora beticola. Izraženog je kurativnog delovanja, ali i odličan inhibitor klijanja spora te je dobar kako u zaustavljanju već nastalih zaraza tako i u sprečavanju inficiranja, zaraze biljnog tkiva (lista)

KARENCA

21 dan za šećernu repu.

NAPOMENA

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta. U Hrvatskoj kao i u mnogim zemljama Evropske Unije preparat Spyrale® je registrovan u dozi od 1 l/ha.

Preuzmite bezbednosni list

BLAUVIT®

AKTIVNA MATERIJA Bakar - hidroksid (770 g/kg))
FORMULACIJA: Kvašljivi prašak (WP)

PRIMENA

Blauvit je nesistemični fungicid i baktericid sa preventivnim delovanjem. Primenjuje se u:

>šećernoj repi za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista (Cercospora beticola)
kada je usev u fenofazi 39-49 BBCH skale u dozi primene 2kg/ha (20g/100m2),

>vinovoj lozi za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola)
od momenta razvoja prvog lista i začetka lastara do zatvaranja grozda (potpuno dodirivanje bobica) u fenofazama 11-79 BBCH skale u koncentraciji od 0,35 – 0,4 % (35-40 g na 10 l vode). Utrošak vode za šećernu repu je 400 l/ha, za vinovu lozu 600-1000 l /ha.

NAČIN DELOVANJA

Bakar-hidroksid inhibira deobu ćelija i sprečava klijanje spora patogena, blokira respiratorne procese patogena, usporava biosintezu proteina, smanjuje propustljivost membrane, remeti enzimski sistem patogena. Savršene veličine bakarnih mikročestica u Blauvit-u stvaraju dobru pokrivnu moć što je veoma bitno kod kontaktnih fungicida. Izuzetno se teško spira kišom.

KARENCA

14 dana za šećernu repu, 21 dan za stone sorte vinove loze i 28 dana za vinske sorte vinove loze.

NAPOMENA

Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada. Ako se primeni u uslovima hladnog i vlažnog vremena može biti fitotoksičan za biljku. Meša se sa sumpornim preparatima uz uslov da reakcija rastvora ostane neutralna i sa mineralnim uljima u toku mirovanja vegetacije. Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (dimetoat) i kalcijum polisulfidom. Ne prskati pri brzini vetra većoj od 2-3 m/s. Maksimalan broj tretiranja u toku godine je četiri puta na istoj površini. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Preuzmite bezbednosni list

BUZZ ULTRA® DF

AKTIVNA MATERIJA tebukonazol 750 g/kg
FORMULACIJA: Vododisperzibilne granule (DF)

PRIMENA

Buzz ultra DF je sistemični fungicid, deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva u usevu:

> pšenice tokom vegetacije za suzbijanje prouzrokovača pepelnica, rđa i pegavosti u količini od 0,3kg/ha

> krompira tokom vegetacije za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani)
u količini od 0,25kg/ha

> uljane repice u suzbijanju prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria brassice),
pepelnice (Erisiphe cruciferarum)
u dozi od 0,3 kg/ha Utrošak vode 200-400 l/ha

NAČIN DELOVANJA

Aktivna materija tebukonazol prodire u biljno tkivo, inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom, odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma.

KARENCA

Karenca u pšenici je osigurana vremenom primene. Karenca za krompir je 14 dana.

NAPOMENA

Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.

Preuzmite bezbednosni list

DUETT® ULTRA

AKTIVNA MATERIJA epoksikonazol 187 g/l + tiofanat-metil 310g/l
FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC)

PRIMENA

Koristi se za suzbijanje prouzrokovača pepelnice pšenice (Erysiphe graminis), rđa (Puccinia spp.), pegavosti lista i klasa (Septoria spp.), smanjuje napad truleži klasa (Fusarium spp.),
pepelnice ječma (Erysiphe graminis)
i mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres)
i sive pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola)).

Kod pšenice i ječma optimalno vreme primene je u fazi intenzivnog porasta biljke (vlatanje) i u fazi klasanja. Optimalno vreme primene u usevu šećerne repe je pri pojavi prvih simptoma oboljenja (prve pege na lišću) u količini od 0,4 - 0,6 l/ha.

NAČIN DELOVANJA

Duett® Ultra sadrži dve aktivne materije: epoksikonazol (spada u grupu triazola) i tiofanat-metil (spada u grupu karbamata). Kombinacijom ove dve aktivne materije, koje se međusobno dobro dopunjuju i imaju skoro idealno sinergičko delovanje, smanjuje se mogućnost pojave rezistencije gljiva na fungicid. Duett® Ultra karakteriše visoka efikasnost, dugo delovanje i takozvani „zeleni efekat“: kod pšenice i ječma gornji list (zastavičar) dugo ostaje zelen –nalivanje zrna se nastavlja do same žetve. U usevu šećerne repe sigurnu zaštitu Duett® Ultra obezbeđuje svojim sistemičnim, protektivnim i kurativnim delovanjem. On je jedan od retkih fungicida u zaštiti od prouzrokovača sive pegavosti lista koji potpuno samostalno i visoko efikasno štiti šećernu repu. Karakteristično za Duett® Ultra je dugo delovanje i tzv. „zeleni efekat“, čime je omogućeno da imamo zdravo lišće. Na ovaj način list je zaštićen, a mogućnost retrovegetacije smanjena na minimum što obezbeđuje dobru digestiju i bogat rod korena šećerne repe.

KARENCA

42 dana.

NAPOMENA

Najbolje rezultate ostvaruje ako se koristi preventivno (pre početka razvoja bolesti).

Preuzmite bezbednosni list

PROPULSE 250 SE

AKTIVNA MATERIJA fluopiram 125 g/l, + protiokonazol 125 g/l
FORMULACIJA:Suspoemulzija (SE)

PRIMENA

Propulse 250 SE je sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti šećerne repe, uljane repice, soje i suncokreta. Primenjuje se folijarno u usevima:

> šećerne repe za suzbijanje prouzrokovača pegavosti šećerne repe (Cercospora beticola) od zatvaranja redova do dostizanja veličine korena za vađenje (31-49 BBCH skale) u količini primene od 1-1,2 l/ha (10-12 ml na 100 m²). Sa tretiranjem otpočeti po pojavi prvih simptoma bolesti i pre nego što se ostvare uslovi za širenje oboljenja.

uljane repice – za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum), sive truleži (Botrytis cinerea) i crne pegavosti (Alternaria spp.) od fenofaze razvoja lista do formiranja ploda (14-73 BBCH skale) u količini primene 1 l/ha (10 ml na 100 m²).

suncokreta za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum), sive truleži (Botrytis cinerea) i crne pegavosti (Alternaria spp.) i pegavosti suncokreta (Phomopsis helianthi) od faze 7 listova do kraja cvetanja (BBCH 16-69) u količini primene 1 l/ha (10 ml na 100 m²).

soje za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) i pegavosti (Phomopsis spp.) od početka cvetanja do formiranja ploda /BBCH 59-75) u količini primene 1 l/ha ( 10 ml na 100 m²). Utrošak vode 200-400 lit/ha.

NAČIN DELOVANJA

Propulse 250 SE sadrži dve aktivne materije različitih mehanizama delovanja. Fluopiram je aktivna materija koja deluje kao inhibitor enzima sukcinat dehidrogenaze (SDHI) ometajući normalan transport elektrona u mitohondrijama u procesu disanja. Fluopiram negativno utiče na porast micelije kao i na klijanje spora, sprečavajući na taj način širenje patogenae, a kasnije nekroze i defolijacije listova korovske biljke. Protiokonazol je aktivna materija iz grupe triazola, odlikuje se produženim protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Mehanizam delovanja se zasniva na inhibiciji biosinteze ergosterola u ćelijskim membranama patogena.

KARENCA

Šećerna repa 14 dana, suncokret 28 dana, soja i uljana repica 56 dana.

NAPOMENA

Maksimalan broj tretiranja u toku godine je dva puta na istoj površini. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Fungicid Propulse 250 SE je kompatibilan sa većinom sredstava za tretiranje useva šećerne repe ali se savetuje da se pre kombinovanja izvrši proba mešanja. Radi uspešnog suzbijanja prouzrokovača pegavosti šećerne repe i očuvanja raspoloživih sistemičnih fungicida preporučuje se kombinovanje sa kontaktnim preparatima.

Preuzmite bezbednosni list

AZOXYSTAR 250 SC

AKTIVNA MATERIJA azoksistrobin 250 g/l
FORMULACIJA: : Koncentrovana suspenzija (SC)

PRIMENA

Azoxystar® 250 SC je sistemični translaminarni fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem koji se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača oboljenja u suncokretu i krompiru. Nakon primene deo aktivne materije prodire postepeno kroz list štiteći biljno tkivo, a deo ostaje na površini sprečavajući nove infekcije.

U usevu suncokreta se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) folijarno od početka butonizacije do kraja cvetanja u količini primene 0,6 l/ha.

U usevu krompira se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophtora infestans), preventivno pre sticanja uslova za infekciju, a najkasnije po pojavi prvih simptoma u količini primene 0,75 l/ha. Utrošak vode 300-500 lit/ha za suncokret, za krompir 200-400 l/ha.

NAČIN DELOVANJA

Azoksistrobin je aktivna materija iz grupe strobilurina sa vrlo širokim spektrom delovanja. Deluje kao inhibitor mitohondrijalne respiracije kod gljiva. Azoksistrobin ima jedinstvene osobine da deo materije nakon primene postepeno prodire u list štiteći biljno tkivo, dok ostatak ostaje na površini lista sprečavajući pojavu novih infekcija. Azoksistrobin ima visoku fungicidnu aktivnost i odličnu selektivnost za gajene biljke, lako prodire kroz ćelijske zidove fitopatogenih gljiva i ispoljava svoje delovanje.

KARENCA

14 dana za krompir i 21 dan za suncokret.

NAPOMENA

Maksimalno se može primeniti dva puta u toku godine na istoj površini.
AGRODECI

AKTIVNA MATERIJA deltametrin 25g/l
FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC)

PRIMENA

AGRODECI je nesistemični insekticid i akaricid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Koristi se u zasadima VINOVE LOZE, za suzbijanje prve ili druge generacije sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana) u koncentraciji 0,03-0,04% (3-4ml u 10l vode) za suzbijanje prve generacije; i u koncentraciji 0,05-0,07% (5-7ml u 10l vode) za suzbijanje druge generacije uz utrošak vode 600 – 1000 l/ha ( 6-10 l vode na 100m2).

10-14 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja gusenica.

NAČIN DELOVANJA

Aktivnu materiju deltametrin, u preparatu AGRODECI ,odlikuje veoma brz tzv. „knock down“ efekat, tj. trenutno delovanje na ciljane štetočine. Deluje kontaktno i digestivno. Deltametrin ometa prenos nadražaja u centralnom nervnom sistemu ciljanih štetnih insekata.

KARENCA

Vinova loza - 21 dan.

NAPOMENA

Može se mešati sa: pirimikarbom, hlorpirifos – metilom. Ne sme se mešati sa: preparatima na bazi sumpora, bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije. Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini je dva puta. Ne sme se primenjivati u vreme leta pčela! Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno pod sledećom uslovima:

> površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi), 300 m od voda (vodotoka, jezera, bunara i izvorišta voda);

> zabranjena je primena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva

> brzina vetra ne sme prelaziti 2 m/s;

> rubne zone (200-500m) se tretiraju sa zemlje

Preuzmite bezbednosni list

LAIDIR® 10 CS

AKTIVNA MATERIJAlambda-cihalotrin 100 g/l
FORMULACIJA: : kapsulisana suspenzija (CS)

PRIMENA

Laidir® 10 CS je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Primenjuje se:

> u zasadima jabuke za suzbijanje jabučnog smotavca (Cydia pomonella) i zelene leptiraste vaši (Aphis pomi) u koncentraciji 0,01 % a uz utrošak vode 600 - 1000 l/ha

> u usevu pšenice pri pojavi imaga žitne pijavice (Lema melanopus) u količini od 50 - 75 ml/ha uz utrošak vode od 200 - 400 l/ha.

NAČIN DELOVANJA

Lambda-cihalotrin je aktivna materija koja pripada grupi piretroida koja remeti protok natrijumovih jona kroz nervne membrane, usled čega dolazi do uginuća insekata. CAPSULE-MAN tehnologija obezbeđuje dodatnu zaštita od UV zračenja, pH ekstrema i nepovoljnih temperatura tj. produženu postojanost preparata.

KARENCA

15 dana za jabuku i 35 da Mikrokapsule omogućavaju oslobađanje aktivne materije tek nakon aplikacije i poboljšanu bezbednost rukovaoca. Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini je dva puta a u zasadu jabuke samo jednom. Može se mešati sa preparatima koji nisu alkalne reakcije.
TEFLIX

AKTIVNA MATERIJAteflutrin 15 g/kg
FORMULACIJA: Mikrogranule (MG))

PRIMENA

TEFLIX je nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem, namenjen za suzbijanje najdominantijih zemljišnih štetočina u ratarskim usevima kao što su larve žičnjaka ( Elateridae),
larve gundelja (Scarabaeidae),
larve kukuruzne zlatice ( Diabrotica sp.).

>U usevu šećerne repe primenjuje se u količini od 5 - 8 kg/ha tokom setve, unošenjem u zemljište (depozitorima) u zoni redova pored semena.

>U kukuruzu i suncokretu primenjuje se u količini od 5 - 10 kg/ ha unošenjem u zemljište (depozitorima) u zoni redova pored semena.

NAČIN DELOVANJA

Aktivna materija teflutrin poseduje visok napon pare i brzo se raspoređuje unutar zemljišta gde dolazi u kontakt sa štetočinom, prodire kroz kutikulu prouzrokujući paralizu i kao krajnji rezultat uginjavanje insekta.

KARENCA

Obezbeđena vremenom primene.

NAPOMENA

Unapređena formulacija proizvoda TEFLIX je u specijalnom mineralnom nosaču koji omogućava bolju stabilnost aktivne materije, i njeno produženo oslobađanje u zemljištu sa insekticidnim delovanjem i do 90 dana nakon primene. Specijalno formulisan mineralnim nosačima Teflix pruža:

> Veću stabilnost aktivne materije za sigurnije skladištenje, transport i primenu

> Sporije otpuštanje aktivne materije za dugotrajniju zaštitu od štetnih insekata

> Ekološki prirodni mineralni nosači, koji ne remeti ekosistem zemljišta

NEXT®

AKTIVNA MATERIJA trineksapak-etil (250 g/l)
FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC)

PRIMENA

Next® je regulator rasta biljaka koji se primenjuje u usevu ječma, za sprečavanje poleganja, u količini 0,4 - 0,6 l/ha uz utrošak vode 200 - 400 l/ha, od pojave prvog kolenca do pojave lista zastavičara (BBCH 31-37).

NAČIN DELOVANJA

Pojačava razvoj korena, debljinu i čvrstoću stabla i skraćuje internodije dovodeći do smanjenja visine useva i na taj način otklanjajući sve moguće uzroke poleganja strnih žita.

KARENCA

35 dana za ječam.

NAPOMENA

Maksimalno jedno tretiranje tokom vegetacije. Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.
DASH®

AKTIVNA MATERIJA 100% metilestri masnih kiselina
FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC)

PRIMENA

Dash® je okvašivač koji u svom sastavu ima mešavinu metil palmitata, metil oleata, fosfatni estar etoksiliranih masnih alkohola i oleinsku kiselinu.

Dash® se kao pomoćno sredstvo koristi da smanjuje površinski napon vode, poboljšava kvašenje lisne površine korova i bolju distribuciju herbicida po tretiranoj površini. Okvašivač Dash® se koristi u kombinaciji sa herbicidima Corum® i Biathlon® 4D, kojima se značajno poboljšavaju performanse kada se primenjuju sa pomenutim okvašivačem. Pogotovo je primetan efekat primene Dash®-a u kombinaciji sa pomenutim herbicidima u sušnim godinama, kada korovi, kao prirodan mehanizam borbe protiv prekomerne transpiracije, formiraju debelu voštanu navlaku na listovima kroz koju sam herbicid teško penetrira. Okvašivač Dash® se primenjuje u količini od 0.5 – 1.0 l/ha i dodaje se u rezervoar prskalice nakon rastvaranja herbicida

NAPOMENA

Vreme tretiranja zavisi od primenjenog herbicida.

Preuzmite bezbedosni list

Kontakti


Miloš Mahović

Direktor prodaje

065 224 52 10


Vladimir Trivković

Regionalni menadžer

064 871 34 58


Bačka, Srem i Mačva

Nikola Đaković

Regionalni menadžer

064 871 34 14


Banat i Centralna Srbija

Nikola Terzić

Komercijalno stručni saradnik

064 871 34 54


Južni Banat i Centralna Srbija

Mihailo Bošković

Komercijalno stručni saradnik

064 871 10 69


Srem i Mačva

Dimitrije Dokić

Komercijalno stručni saradnik

064 871 35 17


Južna Bačka

Nemanja Arsenov

Komercijalno stručni saradnik

064 87 13 469


Srednji i Severni Banat